• Úspechy našich žiakov

     • Okresné kolo matematickej olympiády

      V okresnom kolo matematickej olympiády v kategóriách Z7 a Z8 nás reprezentovalo šesť žiakov.

      Úspešní riešitelia:

      Kategória Z7

      1. miesto _ David Bezdeda

      Kategória Z8

      1. miesto _ Marián Backa

      2.-5. miesto _ Soňa Čičková

      Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

      Okresné kolo v Pytagoriáde

      Okresné kolo Pytagoriády sa uskutočnilo v dňoch 20. a 21. marca.

      I tu máme úspešných riešiteľov a to nasledovne:

      Kategória P3

      11.miesto _ Branislav Tarhaj

      15. miesto _ Michal Hrehor

      Kategória P4

      7. miesto _ Dominik Galo

      10. miesto _ Jakub Galo

      Kategória P7

      3. miesto _ David Bezdeda

      Kategória P8

      10. miesto _ Soňa Čičková

      Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Tematický deň - Rastliny

     • 13. apríl je už tradične venovaný rastlinám, v kalendári významných dní dostal prívlastok 

      Medzinárodný deň rastlín.

      Vo  štvrtok  13. 4. 2023 sme preto v našej škole spolu so žiakmi spoločne prežili voňavý a farebný deň, ktorého nosnou témou boli RASTLINY. Každý z vyučujúcich hravo a pútavo vložil do svojej vyučovacej hodiny  zaujímavú informáciu o rastlinách, počítali, kreslili, čítali, písali  či spievali sme o kvetoch, stromoch, trávach. Deti spoznali netradičné cudzokrajné druhy zo sveta flóry, objavili kúzlo liečivých rastlín, súťažili v kvízoch o známych či neznámych rastlinách.

      Deťom sme ukázali, že s rastlinami sa nemusia stretnúť len v biológii či prírodovede. Žiť spolu s nimi a chrániť ich je našou každodennou povinnosťou.

     • Mesiac s knihami

     • Mesiac marec je už tradične venovaný aktivitám, ktoré podporujú záujem detí o beletriu, čítanie, prácu s textom. Žiaci  2. stupňa na hodinách literatúry v spoločných besedách o prečítaných knihách predstavili svojím spolužiakom svoju naj... knihu. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého a poučného o knihách najstarších, najmilších, najväčších či najmenších. Deti sa predstavili ako dobrí rečníci, pri besedách boli asertívni, navzájom sa dokázali počúvať, kládli si zaujímavé otázky. Odpovede niektorých nás prítomných milo prekvapili.

      Najstarší žiaci našej školy predviedli svoje komunikačné schopnosti mladším kamarátom. Svoju aktivitu nazvali: Veľkí čítajú malým. V dvojiciach navštívili každú triedu a porozprávali im o knihách i dôležitosti čítania. Pripravili si pre nich rôzne aktivity:  jazykolamy, skladanie rozstrihaných častí textu, ukážky kníh... Zaslúženou odmenou pre nich bola motivačná záložka do knihy, ktorú si môžu žiaci vymaľovať.

      Vo 4. ročníku si žiaci vytvorili čitateľský kútik, kde prezentovali svoju obľúbenú knihu, urobili netradičnú dramatizáciu rozprávky „O repe“ pre mladších žiakov, súťažili v literárnych kvízoch hry Milionár a vytvorili si záložky do kníh. Nakoniec vyhotovili projekty na tému „Moja kniha“ a vypracovali pracovný list, kde ohodnotili doteraz prečítané knihy.

      Zrealizované aktivity v 2. ročníku:

      Na začiatku každého čítania sme čítali vlastnú knižku. Vytvorili sme si skladané záložky, súťažili v čítaní neznámeho textu o najrýchlejšieho čitateľa a čitateľku. Zahrali sme si hry „Vykonaj povel“ a rozprávkové pexesá. Čajové posedenie sme spojili s počúvaním rozprávky a kvízom o najlepšieho poslucháča. Na záver sme si vytvorili vlastné knižky.

      S prvákmi sme sa rozprávali o ich obľúbených knihách, niektoré si deti doniesli do školy a predstavili ich spolužiakom. Spoločne sme si vyrobili záložky do kníh.

     • Návšteva JRD Súľov

     • Jahňatá na jar boli odjakživa symbolom Veľkej Noci a poľnohospodárstva.

      Naši žiaci navštívili JRD Súľov, kde sa mohli potešiť malými jahňatami, dokonca jedno chytiť a pohladkať.

     • Zápis do 1. ročníka

     • „ Do školy sa teším, teším,

         už ma to tam ťahá...“

            Tak si možno pospevovali aj predškoláci, ktorí 3. apríla 2023 kráčali na zápis do 1. ročníka ZŠ. Zvedavosť, ale aj určité obavy, čo ich v tento veľký deň v škole čaká, sa dala ľahko vyčítať z ich tvárí. Všetkých prítomných predškolákov, ich rodičov a ostatných hostí krátkym programom privítali naši žiaci Kristínka Kamasová a Miško Hrehor. Za doprovodu pani učiteliek z 1. stupňa a pani vychovávateľky sa deti odobrali do pripravených tried. Hravou formou v nich plnili rôzne úlohy, pri ktorých ukázali svoje nadobudnuté zručnosti a schopnosti. Všetci svoj výnimočný deň zvládli výborne. Na pamiatku si domov odniesli svoju prvú žiacku knižku, pamätný list a malé darčeky.

                                                                       Na všetkých budúcich prvákov sa tešíme v septembri 2023!

     • Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2023/2024

     • VÁŽENÍ RODIČIA!

                 Na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Súľov-Hradná č. 1/2020* a v súlade s Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky (pre šk. rok 2023/2024) uvedenom na https://www.minedu.sk/data/att/25834.pdf  Vám oznamujeme, že

       

      ZÁPIS PRVÁKOV do našej školy sa USKUTOČNÍ

      3. apríla 2023 (pondelok) o 15:00 hodine

      TRADIČNÝM SPÔSOBOM, aký poznáte – stretnutie rodičov, pedagógov a budúcich

      prváčikov v budove školy.

       

      Na plnenie povinnej školskej dochádzky sa zapisujú deti, ktoré dovŕšia 6 rokov31. augustu 2023 (vrátane). Taktiež deti, ktoré mali odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. 

       

      Pred zápisom do 3. apríla 2023 odporúčame vyplniť

       ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU uvedenú na našej webovej stránke školy.

       

      V deň zápisu je potrebné priniesť:

       

      Rodičia / zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolu s prihláškou doložia aj písomné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

       

       

     • Deň učiteľov

     • Prajeme Vám krásny deň učiteľov,

      ďakujeme všetkým učiteľom, pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom za ich prácu.

                   Neúnavní, trpezliví,

                   opravujú hrubky, chyby.

       

                                         Vzdelávať je umenie,

                                         každý z nich to dobre vie.

       

                                                             Preto učia deti s láskou,

                                                             netrápia sa žiadnou vráskou.

       

                                                                VŠEKO NAJLEPŠIE KU DŇU UČITEĽOV

     • Environmentálna výchova v ŠKD

     • V pondelok 27.3 pripravili pani vychovávateľky deťom prekvapenie. Školský klub detí navštívili dve sovičky. Fufi a Fifi pozorne sledovali zvedavé deti. Sokoliarka Bc. Gáliková oboznámila deti so životom sovičiek na území Slovenska. Deti si mohli pozrieť aj rôzne druhy parožia, vzorky drevín, rastlín. So záujmom počúvali a nedočkavo čakali na pohladenie sovičiek. Sovičky sa deťom odmenili pokojným pohľadom a našuchorenými pierkami.

     • Klokan

     • Matematiký klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli. 27. marca sa opäť žiaci našej školy zapojili a matematicky klokanili. Držíme palce riešiteľom až sú uspešní.

     • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

     • Dňa 24. 3. 2023 sa CVČ v Bytči konalo tohtoročné okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Recitátori a recitátorky si zmerali sily so svojimi konkurentmi v prednese poézie i prózy. Našu školu reprezentovala Kristínka Kamasová, Adrián Dodek, Karina Bučová a Michaela Búšovská. Teší nás, že hoci bola cesta k úspechu plná prekážok, priniesla zaslúženú odmenu. Adrián Dodek, žiak 6. ročníka, získal krásne 3. miesto. Výhercovi srdečne blahoželáme a ostatným ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej školy.

     • Deň vody v našej škole

     • Svetový deň vody (22.marec)  je medzinárodný deň oslavy vody a hlavne príležitosť dozvedieť sa viac o problémoch súvisiacich s vodou.

      Myšlienka tohto medzinárodného dňa siaha až do roku 1992.

      Hlavnou témou Svetového dňa vody 2023 je urýchlenie zmien na riešenie krízy v oblasti vody a hygieny. Celosvetová kampaň v duchu hesla „Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete“ motivuje ľudí, aby začali konať, povzbudzuje nás všetkých ku zmene každodenných návykov a ku šetrnejšiemu zaobchádzaniu s vodou.

      Prečo práve kolibrík?


      Starodávny príbeh o kolibríkovi opisuje ako ľudia reagujú počas krízy. V lese vypukol požiar, všetky zvieratá v panike utekajú a so smútkom sa bezmocne prizerajú ako plamene pohlcujú celý les. Len malý kolibrík neúnavne prelieta nad ich hlavami tam a späť. Väčšie zvieratá sa kolibríka pýtajú, čo robí. „Lietam k jazeru a nosím vodu v zobáku, aby som pomohol požiar uhasiť.“ Ostatné zvieratá sa mu len smejú a hovoria: „Ty nemôžeš uhasiť požiar!“ Kolibrík odpovedá: „ Robím, čo môžem.“


      Malý kolibrík prispieva svojou trochou k riešeniu problému. Sám je tou zmenou, ktorú chce vidieť vo svete. Každý z nás môže svojou trochou prispieť k riešeniu veľkého problému.

      V piatok  24.3.2023 žiaci 7. ročníka zorganizovali Deň vody v našej škole. Po relácii v školskom rozhlase navštívili malé skupinky siedmakov všetky triedy. Žiaci súťažili v ochutnávke niekoľkých druhov nápojov, naučili sa poskladať papierového kolibríka. Každá trieda si pri tejto príležitosti vytvorila vlastný obrázok s témou vody, ktorý bude zdobiť dvere jednotlivých tried.

     • Kyberšikanovanie

     • Vo štvrtok 9. 3. 2023 sa konala v 5. ,6. ,7. a v 8. ročníku beseda zameraná na problematiku kyberšikanovania. s Ing. Zuzana Macharovou s asistentkou koordinátora oddelenia koordinácie a programov prevencie kriminality. 

      Prednáška sa konalo pod záštitou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Odbor prevencie kriminality.

       

      Žiaci  sa dozvedeli, že ide o priamu formu šikanovania, pri ktorej dochádza k zneužitiu informočno – komunikačných technológií /napr. internetu/ na úmyselné ublíženie či zastrašovanie obetí agresorom.

      Zároveň získali užitočné informácie o tom , že možností ako riešiť túto zložitú a náročnú situáciu je niekoľko. Môžu sa obrátiť na pracovníkov Informačných kancelárií, a po vzájomnej komunikácií

     • Majstrovstvá okresu vo florbale - žiaci

     • Dňa 24. 2. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili na majstrovstvách okresu vo florbale. Prejavila sa u nás absencia telocvične v Jablonovom (ktorá bola v rekonštrukcii), čo veľmi zavážilo a náš výkon nám nedovolil dosiahnuť na stupienky víťazov. Aj keď sme sa neumiestnili, odniesli sme si veľa skúseností a zážitkov, ktoré nám pomôžu pri príprave v nasledujúcich rokoch.

     • Udržiavanie ľudových tradícií

     • V rámci vzdelávacích aktivít navštívili predškoláci Pamätnú izbu v Súľove, kde objavili množstvo zaujímavých vecí z histórie obce a regiónu. Oboznámili sa so životom ľudí v minulosti. Zaujímavý výklad z histórie i povesť o Súľovskom Čiernom orlovi im predniesla p. Mgr. Strečanská.

     • Na návšteve v 1. triede

     • 9. marca 2023 našich predškolákov privítali v ZŠ žiaci 1. triedy s pani učiteľkou Batrnovou. Ukázali im, čo všetko sa už naučili a akí sú šikovní. Naši predškoláci tiež nezaostávali a zapojili sa do priebehu vyučovania. Už sa všetci tešia do prvej triedy!

     • Radosť z úspechu

     • Včera, v stredu 22.2.2023, sa v priestoroch Radnice mesta Žilina stretli víťazi okresných kôl recitačnej súťaže v umeleckom prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Medzi mladými recitátormi z celého Žilinského kraja mala dvojnásobné zastúpenie aj naša škola.

      Michal Hrehor, žiak 3. ročníka (I. kategória) a Nela Krajčiová, žiačka 7. ročníka (III. kategória) zaujali svojím presvedčivým prednesom všetkých prítomných.

      V súťaži, ktorá ukázala vysokú úroveň mladých súťažiacich, však môže zvíťaziť len jeden.

      Úprimne sa preto tešíme z krásneho 1. miesta, ktoré získal vo svojej kategórii Michal. Srdečne mu blahoželáme a želáme čo najlepšie umiestnenie v celoslovenskom kole, ktoré sa bude onedlho konať v meste Šaľa.

      Hoci sa Nela neumiestnila, podala výborný recitačný výkon a získala ďalšie cenné skúsenosti v umeleckom prednese.

      Aj touto cestou chceme Michalovi a Nele, dvom mladým talentom, poďakovať za vzornú reprezentáciu našej školy a celého okresu Bytča.  Veríme , že ich nadšenie a chuť pracovať s umeleckým slovom ich neopustí a o rok nás opäť potešia svojimi recitačnými výkonmi.

     • Karneval

     • Tradične každý rok vo fašiangovom  období sa náš kultúrny dom zmení na magické miesto plné  čarodejníc, rytierov  a rôznych príšer. Medzi najobľúbenejšie akcie v našej škole patrí karneval, ktorý sa konal 16. februára 2023. Tanečné kolá striedali zábavné súťaže, kde cukríky boli sladkou odmenou.

      Na školskom karnevale sme ocenili najmä doma zhotovené masky.

      Masky sa naozaj vydarili...

     • Hviezdoslavov Kubín

     • „Ó, mojej matky reč je krásota,

      je milota, je rozkoš, láska svätá...“

                                                     (P. O. Hviezdoslav)

      Recitácia a krásny umelecký zážitok nám pripomenuli jedinečnosť našej ľubozvučnej slovenčiny. Teší nás, že aj v dobe počítačových hier si žiaci nájdu čas na prečítanie dobrej knihy či básne.

      Dňa 14. 2. 2023 sa uskutočnilo ďalšie školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zapojilo sa 31 recitátorov, ktorým učarovala poézia či próza. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.

      I. kategória                                       POÉZIA

      1. miesto         -------------------------

      2. miesto         Lukáš Vároš (4 . ročník)

      2. miesto         Lukáš Klučiar (3. ročník)

      3. miesto         Viktória Bušovská (2. ročník)

       

       

      I. kategória                                       PRÓZA

      1.  miesto           Kristína Kamasová (2. ročník)

      2.  miesto            Eduard Kovalík  (4. ročník)

      3.  miesto            Dominik Galo (4. ročník)

       

      II. kategória                                      POÉZIA

      1. miesto         Karina Bučová  (5 . ročník)

      2. miesto         Daniel Bučko ( 5. ročník)

      3. miesto         Alexandra Lehocká  (5. ročník)

       

      II. kategória                                      PRÓZA

      1.  miesto           Adrián Dodek     (6. ročník)

      2.  miesto            Michaela Hanulíková  (5. ročník)

      3.  miesto            Karla Kovalíková  (6. ročník)

       

      III. kategória                                     PRÓZA + POÉZIA

      1.  miesto           Michaela Bušovská  (7. ročník)

      2.  miesto            Viktória Galová  (8. ročník)

      3.  miesto            Denisa Danížková  (7. ročník)

      3.  miesto            Soňa Čičková  (8. ročník)

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64
   • ZŠ(riaditeľ) - 0911 / 360 024 ZŠ (zástupkyňa) - 0911 / 588 002 ZŠ (zborovňa) + ŠKD - 0911 / 594 003 MŠ Súľov-Hradná - 0911 / 596 003 MŠ Jablonové - 0903 / 796 025 ŠJ vedúca - 0903 / 795 025 ŠJ Súľov-Hradná - 0911 / 626 003 ŠJ Jablonové - 0911 / 598 003
   • Súľov - Hradná 64, 013 52 013 52 Súľov - Hradná Slovakia
   • 0911 / 360 024
   • RNDr. Ján Mekiňa (riaditel@zssulov.sk), mobil: 0911 / 360 024
   • Mgr. Anna Búšfyová (zssulov@zssulov.sk), mobil: 0911 / 588 002
  • Prihlásenie