• Rada školy pri ZŠ s MŠ Súľov-Hradná

  • Ďalšie stretnutie Rady školy sa uskutoční v pondelok 11. septembra 2023 o 17:00 hod. v priestoroch školy.

   1. privítanie členov a úvodné slovo
   2. kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
   3. vyhodnotenie škol. roka 2022/2023, aktivít školy
   4. oboznámenie sa o počte  prijatých žiakov do 1. ročníka/MŠ pre šk. rok 2023/2024
   5. zhodnotenie celoslovenského testovania žiakov 9. a 5. ročníka
   6. prerokovanie zmien v  školskom poriadku
   7. prerokovanie školského vzdelávacieho programu
   8. informácia o personálnom, materiálnom a organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, organizácia ďalšieho školského roka 2023/2024
   9. plán činnosti na šk. rok 2023/2024 (záujmová činnosť, projekty, spolupráca s rodičmi...)
   10. aktuálne problémy školy, diskusia a rôzne
   11. záver a ukončenie

    

   Ďalšie stretnutie Rady školy sa uskutoční v utorok 9. mája o 16:00 hod. v priestoroch školy.

   Program stretnutia:
   1. kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia,

   2. informácia o hospodárení školy za predchádzajúci rok,

   3. výročná správa rady školy,

   4. informácia o výchovno-vyučovacích výsledkoch za 1. polrok 2022/2023,

   5. potreby a požiadavky MŠ,

   6. aktuálne problémy školy, diskusia a rôzne.

    

   Členovia rady školy:

   Rada školy pri Základnej škole s materskou školou, Súľov–Hradná 64, má 11 členov v zložení:

   - za zriaďovateľa: Mgr. Miroslava Danížková, Mgr. Sláva Murínová, Peter Bušovský, Anton Danížek

   - za pedagogických zamestnancov: Mgr. Júlia Tarhajová (ZŠ), Lívia Seddaoui Pokorná (MŠ) 

   - za nepedagogických zamestnancov: Helena Hozdeková 

   - za rodičov:  Mgr. Ivana Mičuchová (ZŠ) - predsedníčka rady školy, Ing. Dáša Bučková (ZŠ) - podpredsedníčka rady školy, Anna Čičková (ZŠ) - zapisovateľka, Bc. Simona Bohušová (MŠ)

    

   Štatút rady školy

   Plán zasadnutí na rok 2023

    

   Zápisnice:

   Zápisnica_09_05_2023

   Zápisnica_23_01_2023

   Ustanovujuce_zasadnutie_zapisnica_19_12_2022

    

   Výročné správy:

   RS__Sulov_-_Vyrocna_sprava_2022

   Vyrocna_sprava_o_cinnosti_rady_skoly_za_rok_2019_Sulov

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64
   • ZŠ(riaditeľ) - 0911 / 360 024 ZŠ (zástupkyňa) - 0911 / 588 002 ZŠ (zborovňa) + ŠKD - 0911 / 594 003 MŠ Súľov-Hradná - 0911 / 596 003 MŠ Jablonové - 0903 / 796 025 ŠJ vedúca - 0903 / 795 025 ŠJ Súľov-Hradná - 0911 / 626 003 ŠJ Jablonové - 0911 / 598 003
   • Súľov - Hradná 64, 013 52 013 52 Súľov - Hradná Slovakia
   • 0911 / 360 024
   • RNDr. Ján Mekiňa (riaditel@zssulov.sk), mobil: 0911 / 360 024
   • Mgr. Anna Búšfyová (zssulov@zssulov.sk), mobil: 0911 / 588 002
  • Prihlásenie