• Prevencia drogových závislostí

     • Realizuje sa v rámci dodržovaní  medzinárodných dohovorov, najmä Deklarácie práv dieťaťa.​​​​​​​

      Je dôležitou súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na ochranu detí.

      Cieľom výchovy a vzdelávania v oblasti primárnej prevencie je výchova k formovaniu zdravého životného štýlu a utváraniu optimálnych podmienok pre rozvoj osobnosti jednotlivca.

      Drogy sú v súčasnej spoločnosti všade okolo nás: tzv. legálne (alkohol, tabak), ale i nelegálne. Ak sa chceme drogám vyhnúť, jednotlivec musí byť vhodne informovaný o nebezpečenstve návykových látok čo najskôr. Viac informácii je možné získať na webových stránkach:

       

      www.drogovaprevencia.sk

      www.nenormalne.sk

      www.dobralinka.sk

      www.dusevnezdravie.sk

      www.infodrogy.sk​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

      Naša škola spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologickej poradenstva a prevencie a realizuje tak protidrogový program, ktorý prebieha hlavne v rámci vyučovania formou rôznych besied či prednášok s odborníkom v malých skupinách.     

      Samozrejme v rámci výchovno-vyučovacieho procesu je realizované výchovno-preventívne pôsobenie prevencie na triednických hodinách, nástenkami i rôznymi výchovnými koncertmi.

      V rámci prevencie je dôležité, aby mladí ľudia mali vhodné informácie o rôznych nástrahách, aby dokázali stáť za svojim názorom, aby sa „nenudili“ a aby svoj voľný čas mohli  využívať efektívne. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu i v čase po skončení vyučovania rozvíjame záujmové činnosti a tvorivosť žiakov.

     • Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov v školskom roku 2022/2023 sa uskutočňuje v termíne od 6. septembra  2022 do 28. októbra 2022. Deje sa tak na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Po uzatvorení celoslovenského testovania rodič dostane informáciu predbežne v januári 2023, na akej úrovni sa nachádza jeho dieťa v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k populácii.

     • Upršané tvorenie

     • Deti v ŠKD počas upršaného počasia zaháňali nudu tvorivými aktivitami a šikovnými rúčkami vytvárali rôzne práce.

     • Jesenné slávnosti

     • Jeseň. Čas prenádherných farieb, šantivých vetrov, pavučín a chladných rán, čas zberu úrody zo záhrad. Nie všetko z poľa či záhrady však musí skončiť na tanieri. Mnohé dary jesene očaria nielen svojou chuťou, ale aj zaujímavým tvarom, farbou a ich krása môže potešiť naše zmysly. Preto sme aj tento rok nechali vojsť do vestibulu školy trochu jesene. Stalo sa to vďaka šikovným rukám našich žiakov, ktorí vytvorili zaujímavé jesenné dekorácie či figúrky. Celú farebnú atmosféru podčiarkli aj detské výtvarné práce.

     • Plavecký výcvik prvého stupňa

     • V dňoch 19. – 23. septembra 2022  žiaci prvého stupňa absolvovali plavecký výcvik v spolupráci s plaveckou školou Nereus, ktorá organizuje plavecké kurzy v Žiline. Odborní tréneri žiakov oboznámili s rôznymi technikami plávania. Deti sa otužovali, upevňovali svoje zdravie a hravým spôsobom prekonávali obavy z vodného prostredia.

      Za svoje plavecké schopnosti získali „Mokré vysvedčenie“ a základy pre pekný šport -  plávanie.

     • Zasadal žiacky parlament

     • Dňa 16.9.2022 sa po prvýkrát v školskom roku 2022/2023 stretli zástupcovia žiakov 5. – 9. ročníka na prvom zasadnutí žiackeho parlamentu našej školy. Zvolili si nového predsedu, podpredsedu a zapisovateľa, prerokovali stanovy ŽP a schválili Plán práce ŽP na tento školský rok. Zhodli sa v tom, že chcú pre svojich spolužiakov zorganizovať opäť nové a zaujímavé podujatia, no bude vhodné pokračovať aj v takých, ktoré v škole už tradične prebiehajú. Sú to školské rozhlasové relácie, dobrovoľná finančná zbierka pri príležitosti Dňa zvierat, zber papiera, Valentínska pošta, vianočná akadémia, karneval, činnosti pri príležitosti Dňa Zeme, Svetového dňa vody, Medzinárodný deň detí a iné. Jednou z nových aktivít v tomto školskom roku je celoročná súťaž tried pod názvom „Trieda – naše zrkadlo“, ktorá začína už v septembri.

      Činnosť žiackeho parlamentu v minulých školských rokoch ukázala, že aj deti dokážu vymyslieť a zorganizovať zaujímavé podujatie, navrhnúť netradičné riešenie, komunikovať s dospelými a spolužiakmi, počúvať sa navzájom. Veríme, že tomu nebude inak ani tento školský rok.

     • Jesenné účelové cvičenie pre všetkých žiakov školy

     • Krásne jesenné počasie využili žiaci na to, aby absolvovali  CVIČENIE  V PRÍRODE. Zopakovali si pravidlá správania sa v prírode, prekonávali prírodné prekážky, cestou si všímali dopravné značky a získali aj základy prvej pomoci v spojení s pobytom v prírode. 

      Študentky Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici pod vedením lektorky Mgr. Martiny Paišovej v priestoroch našej školy prehĺbili teoretické vedomosti zo zdravotnej prípravy, predviedli na cvičných figurínach názorné ukážky rôznych typov prvej pomoci. Žiaci si mohli svoje zručnosti na figurínach aj vyskúšať. Zistili, že to, čo vyzerá jednoducho, jednoduché vôbec nie je.

      Bol to deň plný otázok a odpovedí, smiechu a radosti z pohybu v jesennej prírode.

      Veríme, že na jar si ho opäť zopakujeme.

     • Pasovanie prvákov

     • Stať sa prvákom je v živote dieťaťa dôležitá udalosť. Svoj výnimočný deň prežívali spolu so svojimi rodičmi aj naši noví prváci. V Kultúrnom dome v Súľove po zahájení školského roka prebehlo pasovanie  žiakov 1. ročníka do „cechu školského“. Prváci sa všetkým smelo predstavili, p. riaditeľ ich čarovnou ceruzkou pasoval za nových žiakov a po zložení slávnostného sľubu  sa  deti stali riadnymi členmi našej školy.

      Naši milí prváci, želáme Vám, aby ste sa v škole cítili dobre, aby ste s radosťou prijímali nové vedomosti a zažili veľa radosti z objavovania a spokojnosti z dobrej práce.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

     • Dňa 5. septembra 2022 sa po dvojmesačnej prestávke otvorili brány našej školy. Žiaci a ich pani učiteľky sa zhromaždili v kultúrnom dome. Po odznení hymny Slovenskej republiky sa ku všetkých žiakom, pedagógom, rodičom a hlavne novým prváčikom  prihovoril  pán riaditeľ RNDr. Ján Mekiňa a pán starosta Ladislav Čička. Každému zapriali úspešný štart do nového školského roka 2022/2023.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64
    • ZŠ(riaditeľ) - 0911 / 360 024 ZŠ (zástupkyňa) - 0911 / 588 002 ZŠ (zborovňa) + ŠKD - 0911 / 594 003 MŠ Súľov-Hradná - 0911 / 596 003 MŠ Jablonové - 0903 / 796 025 ŠJ vedúca - 0903 / 795 025 ŠJ Súľov-Hradná - 0911 / 626 003 ŠJ Jablonové - 0911 / 598 003
    • Súľov - Hradná 64, 013 52 013 52 Súľov - Hradná Slovakia
    • 0911 / 360 024
    • RNDr. Ján Mekiňa (riaditel@zssulov.sk), mobil: 0911 / 360 024
    • Mgr. Anna Búšfyová (zssulov@zssulov.sk), mobil: 0911 / 588 002
   • Prihlásenie