• Zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Súľov - Hradná dňa 23.1.2023

   • 01.02.2023 10:07
   • V pondelok 23. januára 2023 o 16:00 hod. sa v priestoroch školy uskutoční zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ, Súľov-Hradná s nasledovným programom:
     
   • 1. úvodné slovo

    2. určenie zapisovateľa

    3. voľba podpredsedu rady školy

    4. schválenie štatútu rady školy

    5. prerokovanie školského poriadku

    6. návrh rozpočtu školy na kalendárny rok

    7. návrh na počty žiakov do 1. ročníka/materských škôl pre budúci školský rok

    8. informácie o prebiehajúcich aktivitách školy

    9. doprava detí do a zo školy

    10.triedenie odpadu a spracovanie odpadu

    11.GDPR, Edupage a web školy

    12.aktuálne problémy školy, diskusia a rôzne

    13.záver a ukončenie

     

    Vypracoval: Mgr. Ivana Mičuchová, predsedkyňa RŠ

   • Naspäť na zoznam článkov